PRZEGLĄDY OKRESOWE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Przepisy dotyczące SOI

W szeroko rozumianym zagadnieniu bezpiecznej pracy na wysokości musimy spojrzeć na uwarunkowania prawne.

Kwestie wyposażenia pracowników w środki ochrony przed zagrożeniami określa w naszym kraju szereg przepisów – oprócz ogólnych norm Kodeksu Pracy także:

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz.2173), wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087),

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401),

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 Nr 118, poz.1263).

Indywidualne i zbiorowe środki ochrony pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi

W myśl powyższych przepisów środki ochrony dzielimy na środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej.
Te pierwsze, są przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy pracowników, w tym oczywiście także pojedynczych. To może być np. Fine Line w połączeniu z uprzężą  a także siatki chroniące przed upadkiem z wysokości, odpowiednie bariery i pomosty techniczne.

Przez środki ochrony indywidualnej postrzega się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami (czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi) wraz z wszelkimi akcesoriami i dodatkami do tego przeznaczonymi.

Klasycznym przykładem indywidualnego SOI jest pełna uprząż robocza, absorber energii i kask. Zasadą jest, że środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć lub ograniczyć zagrożeń za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. To niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy ale i pracownika.

Podczas specjalistycznych prac wysokościowych, zachodzi potrzeba stosowania rozwiązań mocno spersonalizowanych. Dlatego, tak ważne jest właściwe stosowanie sprzętu SOI oraz jego kontrola przydatności do użycia.

Co trzeba wiedzieć o Przeglądzie SOI

Częstotliwość przeglądów

Instrukcja każdego SOI zaleca sprawdzenie sprzętu każdorazowo przed użyciem. Przeglądy okresowe SOI należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta, z reguły raz na 12 miesięcy. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, które mogły skutkować uszkodzeniem sprzętu kontrola jest niezbędna natychmiast.

Osoby uprawnione do kontroli okresowej.

Przeglądy okresowe SOI mogą prowadzić tylko przeszkolone przez producentów lub ich przedstawicieli osoby, ich kwalifikacje potwierdza odpowiednie certyfikat zgodnie z uprawnieniami wg PN-EN-365:2006/ 3.3, potwierdzone certyfikatem.

Procedura przeglądu

Instrukcja każdego SOI zaleca sprawdzenie sprzętu każdorazowo przed użyciem. Przeglądy okresowe SOI należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta, z reguły raz na 12 miesięcy. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, które mogły skutkować uszkodzeniem sprzętu ta kontrola jest niezbędna. Kontroler Singing Rock  stosuje następującą procedurę przeglądu:

  • Dokonuje identyfikacji ŚOI i zapoznaje się z historią produktu
  • Sprawdza oryginalność produktu – czy producent jest certyfikowany
  • Sprawdza unikalny numer produkcyjny i datę produkcji
  • Sprawdza datę zakupu / pierwsze użycie
  • Przeprowadza kontrolę wizualną i dotykową wg. ścisłej procedury
  • Przeprowadza kontrolę działania części ruchomych /jeśli dotyczy/
  • Wystawia protokół po kontrolny który zawiera ocenę końcową, czy produkt nadaje się do użytku (monitorowanie, naprawa) lub wycofać z użytku. W dokumencie jest zawsze zawarta adnotacja o terminie następnego przeglądu.

Uni-Sport sp. z o.o. – oferta

Firma Uni Sport sp. z o.o. w swoich szeregach posiada certyfikowanych kontrolerów  z doświadczeniem w pracach wysokościowych. Dokonujemy przeglądów zerowych, okresowych całego asortymentu zaliczanego do SOI. Na życzenie prowadzimy kompletną dokumentację sprzętu SOI.

Zanim skorzystasz z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z zasadami przeglądu oraz cennikiem.