Procedury oceny zgodności z normami/kategorie SOI/PPE

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

Warunki i tryb dokonania oceny zgodności środków ochrony indywidualnej zależą od ich rodzaju, złożoności konstrukcji oraz od poziomu ryzyka, przed którym chronią.

Uwzględniając te kryteria w dyrektywie 2016/425 CE (89/686/EWG) środki podzielono na trzy kategorie.

*Schemat z Publikacji PL2005/017-488.02.02 „Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia” finansowanej ze środków UE

 

Do pierwszej kategorii ryzyka zaliczane są środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, chroniące przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane przez użytkownika danego środka (np. okulary przeciwsłoneczne). Oceny ich zgodności dokonuje sam producent.

Do drugiej kategorii ryzyka zaliczane są środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mogącymi powodować urazy (niesklasyfikowane w kategorii pierwszej i trzeciej). Producent tych wyrobów jest zobowiązany do zgłoszenia ich do oceny przez jednostkę notyfikowaną.

Do trzeciej kategorii ryzyka zaliczane są środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony zdrowia lub życia. Ich producent oprócz zgłoszenia do oceny przez jednostkę notyfikowaną, powinien wdrożyć oraz uzyskać odpowiedni certyfikat systemu kontroli jakości WE dla wyrobu końcowego wg art. 11A dyrektywy, § 40 rozporządzenia wdrażającego dyrektywę lub systemu zapewnienia jakości produkcji WE poprzez monitorowanie wg art. 11B w/w dyrektywy.

Dla środków ochrony indywidualnej kategorii I, pozytywnie ocenionych przez producenta oraz kategorii II i III, zgodnych z typem pozytywnie ocenionym przez jednostkę notyfikowaną, producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel wystawia deklarację zgodności WE, w której zaświadcza na własną odpowiedzialność, że jednoznacznie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z dotyczącymi go zasadniczymi wymaganiami. Deklaracja zgodności WE powinna być dołączana do wyrobu na żądanie klienta oraz udostępniona organom nadzoru rynku na ich życzenie.

Następnie wyrób oznakowuje się symbolem CE, a dla kategorii III podaje się także numer jednostki notyfikowanej, która dokonała oceny typu wyrobu i wprowadzonego systemu jakości. Oznakowanie CE stanowi informację, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym on podlega, oraz że zostały spełnione procedury oceny zgodności dotyczące tego wyrobu. Oznakowanie to stanowi dla użytkownika potwierdzenie, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo i spełnia swoje funkcje zgodnie z instrukcją użytkowania.

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana bada i następnie zaświadcza, że zgłoszony do badania sprzęt/maszyna/produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Dla użytkowników stosujących SOI w pracach na wysokości sprzęt musi posiadać kategorię III. Dyrektywa nakłada wydawanie certyfikatu CE  lub podanie adresu witryny internetowej gdzie można pobrać go dla każdego produktu.

Darek Porada